بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با   هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامة کمال­گرایی چندبعدی کابوری در دانش­آموزان دختر   دبیرستانی و رابطة آن با پرخاشگری انجام شد. جامعة آماری دربرگیرندة دانش­آموزان   دختر دورة متوسطة اول شهر تهران در سال 1395 بود. پانصد دانش­آموز پرسشنامة کمال­گرایی   چند بعدی (کابوری و تاننو، 2004) و پرسشنامه پرخاشگری (ابوالمعالی، 1391) را   تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شدند.   نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشانگر برازش مدل با داده­های گردآوری شده بود و وجود   عوامل سه­گانة استانداردهای فردی، پیگردی کمال و بیش نگرانی درباره اشتباهات   تأیید شد. همبستگی بین مؤلفه­های کمال­گرایی و پرخاشگری مثبت و معنادار بود. ارزیابی   ضرایب همبستگی بین مؤلفه­های پرسشنامه کمال گرایی نشان داد که این پرسش نامه از   همبستگی درونی مطلوبی برخوردار است. به علاوه همسانی درونی ابعاد پرسشنامه کمال­گرایی   در بعد استانداردهای فردی، پیگردی کمال و بیش نگرانی به ترتبیب معادل 0/82، 0/84  و 0/84 به دست آمد. با توجه به روایی و پایایی مطلوب این پرسشنامه استفاده از آن   در فعالیت­های پژوهشی و ارزیابی­های روان­شناختی توصیه می­شود.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Factor Structure of Multidimensional Perfectionism Questionnaire and its Relationship with Aggression in High School Girl Teens in Tehran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Kamali 1
  • Khadijeh Abolmaali 2