بررسی روایی، اعتبار سیاهه افکار اضطراب تکلم بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی،
اعتبار سیاهه افکار اضطراب تکلم (
SATI)بر اساس
تحلیل مؤلفه‌های اصلی از طریق چرخش واریماکس و دستیابی به ابزاری دقیق در سنجش افکار اضطراب تکلم برای نمونه جمعیت ایرانی اجرا گردید. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای نمونه‌ای به حجم 600
نفر انتخاب گردید که از این تعداد 300 نفر زن و 300 نفر مرد بودند. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 0.93 مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور ارزشیابی روائی همگرا تمام شرکت کنندگان، پرسشنامه
SPSS را تکمیل کردند. شواهد به دست آمده از تحقیق حاکی از همبستگی بالای نمرات سیاهه افکار اضطراب تکلم با SPSS بود در نتیجه روائی همگرا بالای آزمون است، تحلیل
مؤلفه‌های اصلی از طریق چرخش واریماکس بر اساس 2 عامل به این صورت نتیجه گیری شد که تمامی سؤالات در پرسشنامه از روایی قابل قبولی برخوردارند. نتایج این مطالعه نشان دادکه پرسشنامه سیاهه افکار اضطراب تکلم ابزار مناسبی برای سنجش افکار اضطراب تکلم در جامعه ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity, Validity of Speech Anxiety Tree Log on Students at Islamic Azad University, Roudhen Branch

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sabet 1
  • Seyede Zahra Mosavi Sigarodi 2