تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری گروه روان شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روان شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4 استاد تمام دانشگاه دیویس کالیفرنیا

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تحلیل   عاملی   تأییدی   پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی بود.   جامعة آماری پژوهش،   شامل   تمامی   ورزشکاران حرفه ای دسته یک و لیگ کشوری رشته های   گروهی (فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال) بودند   و نمونه تحقیق شامل 800 نفر ورزشکار که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب   شدند. پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی شامل 30 گویه بود که با مقیاس پنج درجه   ای لیکرت (از خیلی کم=1، تا خیلی زیاد=5) درجه بندی شده بود. نتایج   اجرای   تحلیل   عاملی   نشان   داد که مدل چهار عاملی،   از   جهت   تفکیک   سؤال   ها   و   انطباق،   با   تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه مطابقت دارد. پایایی به دست آمده با استفاده   از   آلفای   کرونباخ برای عامل های چهار گانه بین 50/0 تا 73/0 بود   که   نشان   دهندة   پایایی   مناسب   ابزار   است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی   نشان   داد   الگوی   چهار   عاملی   پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی، شامل  سرعت ادراکی، برنامه   ریزی، خودبازبینی و آگاهی دارای   برازندگی مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confirmatory factor analysis of Applied Metacognitive questionnaire in group exercises

نویسندگان [English]

  • Rahman Akbari 1
  • Tayebeh Sharifi 2
  • Shirali Kharamin 3
  • Jamal Abedi 4
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Islamic Azad University, Shahrkord Branch
3 Assistant Professor of Clinical Psychology, Yasouj University of Medical Sciences
4 Professor at the University of California Davis
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the   confirmatory factor analysis of Applied metacognition questionnaire in group exercise. The statistical population   of the study consisted of all professional athletes in the first group and   the national league of group disciplines (football, volleyball, handball, and   basketball). The sample included 800 athletes selected by random cluster   sampling. The applied metacognition questionnaire in group exercise consisted   of 30 items that were graded with a five degree Likert scale (from very low =   1, very much = 5). The results of Factor analysis showed that the quadratic   model is consistent with the exploratory factor analysis of the questionnaire   for the purpose of separation of questions and adaptation. The reliability   obtained using Cronbach's alpha for quadruple factors ranged from 0.51 to   0.73, indicating a good reliability of the tool. The results of confirmatory   factor analysis indicated that the four-factor model of metacognitive   questionnaire in group exercises, including perceived speed, planning,   self-esteem, and awareness with appropriate fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied metacognition
  • questionnaire
  • confirmatory factor analysis