تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری گروه روان شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روان شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4 استاد تمام دانشگاه دیویس کالیفرنیا

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تحلیل   عاملی   تأییدی   پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی بود.   جامعة آماری پژوهش،   شامل   تمامی   ورزشکاران حرفه ای دسته یک و لیگ کشوری رشته های   گروهی (فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال) بودند   و نمونه تحقیق شامل 800 نفر ورزشکار که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب   شدند. پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی شامل 30 گویه بود که با مقیاس پنج درجه   ای لیکرت (از خیلی کم=1، تا خیلی زیاد=5) درجه بندی شده بود. نتایج   اجرای   تحلیل   عاملی   نشان   داد که مدل چهار عاملی،   از   جهت   تفکیک   سؤال   ها   و   انطباق،   با   تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه مطابقت دارد. پایایی به دست آمده با استفاده   از   آلفای   کرونباخ برای عامل های چهار گانه بین 50/0 تا 73/0 بود   که   نشان   دهندة   پایایی   مناسب   ابزار   است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی   نشان   داد   الگوی   چهار   عاملی   پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی، شامل  سرعت ادراکی، برنامه   ریزی، خودبازبینی و آگاهی دارای   برازندگی مناسبی است.

کلیدواژه‌ها