ساخت و اندازه گیری شاخص های روان‌سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدران دانش آموزان متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران