ساخت و اندازه گیری شاخص های روان‌سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدران دانش آموزان متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران


عنوان مقاله [English]

Making and Measuring the Psychometric Indices of the Happy Marriage Scale in Men

نویسندگان [English]

  • Amin Karaii 1
  • Parviz Asgari 2
  • Zahra Dashtbozorgi 3
1 Islamic Azad University of Ahvaz
2 islamic Azad university of Ahvaz
3 islamic Azad University