ویسک- آر (WISC-R) در ایران زنده است: هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده در گروه سنی 15 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌پزشکی - استادیار دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل