روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری استان گیلان در سال تحصیلی 94-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Validity of Thehran- Stanford-Binet in Gilan Learning Disability Students

نویسندگان [English]

  • samaneh pouresmail dona 1
  • Shohreh Shokrzadeh 2
  • Arsalan Khanmohamadi 3
1 Islamic Azad university
2 Islamic Azad university
3 islamic Azad university