ویژگی روانسنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیاد پذیری معتادان در حال ترک منطقه 4 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌سنجی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دکترای روان‌شناسی، دانشیار ،دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز