ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ایران

3 استادیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان