رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران