بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس عوامل دانشگاهی مؤثر بر تجربه‌ی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس عوامل دانشگاهی مؤثر بر تجربه­ی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 95-1396 ،  که تعداد آن‌ها 1130 نفر بود . از این تعداد
325 نفر به‌عنوان نمونه­ی پژوهش با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. مقیاس به کار گرفته‌شده در پژوهش عبارت بود از مقیاس تاربان و لوگی (2012)  که دارای  32 ماد و دربرگیرنده پنج زیر مقیاس فرعی  طرز فکر پژوهشی، طرز فکر دانشگاهی، حمایت اساتید، حمایت همکلاسی و روش­های تحقیق است. اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی محاسبه شد که به ترتیب ضرایب مطلوبی معادل 85/0 و 82/0 به‌دست آمد. برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد شاخص­های برازش مدل نشان از برازش مناسب مدل و درنتیجه روا بودن مقیاس داشتند، نتایج آزمون تی نشان داد که بین دانشجویان مرد و زن ازلحاظ نمره کلی عوامل دانشگاهی مؤثر بر تجربه­ی پژوهشی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Indices of the Academic Factors Scale Affecting the Research Experience in Graduate Students of Chamran University of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Yaser Garavand 1
  • Alireza Haji Yakhchali 2
1 Ahvaz
2 Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of the present study was   to investigate the psychometric Indices of the scale of academic factors   affecting the research experience in graduate students of Chamran University   of Ahwaz. The statistical population of this study included all graduate   students of Shahid Chamran University in Ahwaz in the academic year 1365-96,   whose number was 1130. From this, 325 people were selected as a research   sample by stratified random sampling method. The scale used in the study was   the Tarban and Logue scale (2012), which has 32 materials and includes five   sub-scales of research thinking, academic thinking, teacher support, peer   support and research methods. The Reliability of the scale was calculated   using Cronbach's alpha and Test retest That's respectively in satisfactory   coefficients of 0.85 and 0.82, Was obtained. To verify the validity of the   scale, the confirmatory factor analysis method was used that the fitting   indices of the model indicated a suitable fit for the model and therefore the   validity of the scale, the results of t-test showed that there is no   significant difference between male and female students regarding the overall   score of academic factors affecting research experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Experience
  • Academic Factors
  • Graduate Students
  • Reliability coefficient
  • Validity