بررسی اعتبار و روایی مقیاس خودآشکار سازی بزرگسال و رابطه خود آشکار سازی با کیفیت روابط بین فردی در معلمان زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی    اعتبار و روایی مقیاس خودآشکار سازی بزرگسالان و رابطه خود آشکار سازی با کیفیت روابط   بین فردی در معلمان زن و مرد انجام شد.    تحقیق از نظر هدف کاربردی و    از نظر ماهیت گردآوری داده­ها از نوع همبستگی  بوده و جامعه­ی   مورد نظر معلمان زن و مرد شهرستان قزوین در سال تحصیلی 96-1395   تشکیل دادند. نمونه شامل 400 معلم بود که روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل مقیاس خود آشکار سازی- فرم بزرگسال هولندورس، گلسی و گی (1977)،   مقیاس کیفیت روابط بین فردی پیرس و همکاران (1991)، و   پرسشنامه ارزیابی قاطعیّت راتوس (1973)، بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و بررسی فرضیه­های پژوهش از تحلیل   عاملی اکتشافی و تأییدی،  ضریب همبستگی   پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج    ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دورشته­ای نقطه­ای نشان داد که 33 سؤال از 47   سؤال به دلیل نداشتن ضریب تمیز بالاتراز30/0 حذف شدند و ضریب آلفای کرونباخ استاندارد شده برای 14 سؤال78/0 محاسبه   گردید. تحلیل عامل اکتشافی با روش استخراج تحلیل مؤلفه­های   اصلی و روش چرخش  واریماکس نشان داد که   مقیاس خودآشکارسازی  دارای یک عامل است و   این یک عامل با مقدار ویژه 65/3 ، به تنهایی 04/26 درصد از واریانس آزمون را   تبیین می­کند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نیز حاکی از تأیید روایی سازه مقیاس   بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودآشکار سازی  و کیفیت رابطه با والدین، کیفیت رابطه با   همسرو نمره کلی کیفیت روابط بین فردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون خود آشکار سازی بر کیفیت روابط بین فردی نشان داد   که  014/0 از واریانس کیفیت رابطه با   والدین، 012/0    از واریانس کیفیت رابطه با همسر، و 018/0  از واریانس کیفیت   روابط بین فردی، از طریق خودآشکار سازی تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consideration of Validity and reliability of Adult Self xpression Scale and relationship between Self Expression and quality of interpersonal relationship on male and female teachers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Davodi 1
  • Rahim Davari 2
1 Tehran
2 Roudehen
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the validity and reliability   of  adult self expression scale  and relationship between   Self Expression and   quality of   interpersonal relationship on male and female teachers of Qazvin in the academic year of 2017-2016.
Sample consists of 400 teachers selected randomly cluster sampling. The   data gathering tool included self-disclosure scale-the adult forms of Hollandsworth‚  Galassi & Gay   (1977), the quality of interpersonal relationships, Pierce, Sarason, & Sarason (1991), and  Rathus assertivness Schedule  (1973). To analyze the data and   to investigate the research hypotheses, exploratory and confirmatory research   was applied, Pearson correlation coefficient and regression were used. The   results of Cronbach's alpha coefficient and point-to-point coefficient showed   that 33 of 47 questions were eliminated due to lack of clean factor higher   than 0.20 and the standardized Cronbach's alpha coefficient for 14 questions   was calculated 0.78. Exploratory factor analysis by main component analysis   and varimax rotation method showed that the self-detection scale has one   factor, and this is a factor with a specific value of 3.65, alone, reveals   26.04% of the variance of the test.The results of the first factor analysis   also showed the validity of the scale structure. The results of Pearson   correlation coefficient showed that there is a positive and significant   relationship between self-disclosure and quality of relationship with   parents, quality of relationship with each other, overall score of the   quality of interpersonal relationships. The results of self-regression   self-disclosure on the quality of interpersonal relationships revealed that   0.014% of the variance in the quality of the relationship with the parents,   0.12% of the variance of the quality of the relationship with the spouse, and   0.018 of the variance of the quality of the relationship between, are   explained through self-disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of interpersonal relationship
  • Adult Self Expression
  • Exploratory factor analysis