اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، گروه روان‌شناسی عمومی، آمل، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه رفتار حرکتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه روان‌شناسی سلامت، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر   تعیین اثربخشی آموزش سرسختی روان­شناختی بر بهزیستی روان­شناختی بیماران مولتیپل   اسکلروز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش و   جامعه آماری پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در شهر کرج در   سال 1396 بود که از میان آن­ها به روش نمونه­برداری 30 نفر از آنان با همگن­سازی   جنس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند و به مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) پاسخ دادند. پس از 10 جلسه آموزش   سرسختی برای گروه آزمایش هر دو گروه جهت پس آزمون به پرسشنامه فوق پاسخ دادند.   نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش سرسختی روان­شناختی در   مرحله پس آزمون بر مؤلفه­های خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با   دیگران، هدف­مندی در زندگی و پذیرش خود اثر معناداری دارد. با توجه به هزینه   زیاد درمان­های دارویی جهت کنترل نشانه­های مولتیپل   اسکلروز و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن­ها، استفاده از درمان­های مکمل در این   بیماران رو به افزایش است. از این­رو به نظر می­رسد شاید   بتوان با آموزش سرسختی به­عنوان یک درمان مکمل بهزیستی روان­شناختی بیماران   مبتلا به مولتیپل اسکلروز را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of psychology hardiness training on the psychological well-being in patient with multiple sclerosis (MS)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdani 1
  • Naser Sobhi 2
  • Saeed Malihi 3
1 Amol
2 Tehran
3 Karaj
چکیده [English]

The aim of this   study was to determine the effectiveness of hardiness training on the   psychological well-being of multiple sclerosis patients. The research method   was quasi-experimental with control and experimental group and the   statistical population included all patients with multiple sclerosis in Karaj   city in 2017, among which 30 were selected by sampling method and were   randomly assigned to control and experimental groups and answered to Ryff   psychological well-being scale (1989). After 10 hardness training sessions,   the two groups responded to the questionnaire for posttest. The results of   this study showed that psychological hardiness training has a significant   effect on the components of autonomy, environmental mastery, personal growth,   positive relationship with others, purpose in life and self-acceptance. Due   to the high cost of drug treatments for controlling multiple sclerosis   symptoms as well as numerous complications caused by them, the use of   complementary therapies is increasing in these patients. It, therefore, seems   that it would be possible to increase the hardiness training as a   complementary psychological well-being treatment for patients with multiple   sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hardiness
  • multiple sclerosis
  • well-being