اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، گروه روان‌شناسی عمومی، آمل، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه رفتار حرکتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه روان‌شناسی سلامت، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر   تعیین اثربخشی آموزش سرسختی روان­شناختی بر بهزیستی روان­شناختی بیماران مولتیپل   اسکلروز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش و   جامعه آماری پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در شهر کرج در   سال 1396 بود که از میان آن­ها به روش نمونه­برداری 30 نفر از آنان با همگن­سازی   جنس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند و به مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) پاسخ دادند. پس از 10 جلسه آموزش   سرسختی برای گروه آزمایش هر دو گروه جهت پس آزمون به پرسشنامه فوق پاسخ دادند.   نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش سرسختی روان­شناختی در   مرحله پس آزمون بر مؤلفه­های خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با   دیگران، هدف­مندی در زندگی و پذیرش خود اثر معناداری دارد. با توجه به هزینه   زیاد درمان­های دارویی جهت کنترل نشانه­های مولتیپل   اسکلروز و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن­ها، استفاده از درمان­های مکمل در این   بیماران رو به افزایش است. از این­رو به نظر می­رسد شاید   بتوان با آموزش سرسختی به­عنوان یک درمان مکمل بهزیستی روان­شناختی بیماران   مبتلا به مولتیپل اسکلروز را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها