بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خودآگاهی جنسی در جامعه ایرانی با به کار‌گیری تحلیل عاملی تاییدی   بود. در این  پژوهش نمونه‌ای با حجم 315 (180 نفر زن) و (135 نفر مرد)    از دانشجویان متاهل مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم و   تحقیقات به روش نمونه‌گیری   خوشه ای انتخاب شدند. جهت بررسی ساختار عاملی تأییدی از روش برآورد کم‌ترین مقدار مجذورات وزن‌دار و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده‌ها از شاخص‌های RMR،   RMSEA، CFI،   AGFI، GFI،   2c، /df2c و 2Dc استفاده   شد . ضریب آلفای کرونباخِ مقیاس خودآگاهی جنسیبالاتر از 70/0 و در حد رضایت‌بخشی   بود. ساختار عاملی این مقیاس نیز با استفاده از تحلیل عاملی   تأییدی مورد تأیید قرار گرفت.  ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه خودآگاهی جنسی مثبت   و در سطح 01/0 معنادار است. میانگین ضرایب همبستگی بین مؤلفه ها برابر با 317/0   بود، این یافته بیانگر همبستگی درونی مطلوب پرسشنامه خودآگاهی جنسی است.بر اساس نتایج این پژوهش،   مقیاس خودآگاهی جنسی برای سنجش این سازه در نمونه دانشجویان ایرانی از پایایی و   روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها