بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خودآگاهی جنسی در جامعه ایرانی با به کار‌گیری تحلیل عاملی تاییدی   بود. در این  پژوهش نمونه‌ای با حجم 315 (180 نفر زن) و (135 نفر مرد)    از دانشجویان متاهل مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم و   تحقیقات به روش نمونه‌گیری   خوشه ای انتخاب شدند. جهت بررسی ساختار عاملی تأییدی از روش برآورد کم‌ترین مقدار مجذورات وزن‌دار و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده‌ها از شاخص‌های RMR،   RMSEA، CFI،   AGFI، GFI،   2c، /df2c و 2Dc استفاده   شد . ضریب آلفای کرونباخِ مقیاس خودآگاهی جنسیبالاتر از 70/0 و در حد رضایت‌بخشی   بود. ساختار عاملی این مقیاس نیز با استفاده از تحلیل عاملی   تأییدی مورد تأیید قرار گرفت.  ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه خودآگاهی جنسی مثبت   و در سطح 01/0 معنادار است. میانگین ضرایب همبستگی بین مؤلفه ها برابر با 317/0   بود، این یافته بیانگر همبستگی درونی مطلوب پرسشنامه خودآگاهی جنسی است.بر اساس نتایج این پژوهش،   مقیاس خودآگاهی جنسی برای سنجش این سازه در نمونه دانشجویان ایرانی از پایایی و   روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Sexual Self-awareness Scale in Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Nasiri 1
  • Simin Bashardost 2
1 Tehran
2 Roudehen
چکیده [English]

The purpose of this   study was to investigate the psychometric properties of sexual self-awareness   questionnaire in Iranian society by applying   confirmatory factor analysis.   In this research, samples of 315 (180 females) and (135 males) of   married students studying at the University of Science and Research were   selected by cluster sampling method. In order to investigate the confirmatory   factor structure, we used the method of estimating the least amount of   weighted squares and for measuring the adequacy of model fit with the data, ، RMSEA، CFI، AGFI، GFI، 2c، /df2c و 2Dc were used. Cronbach's alpha   coefficient was more than 0.70 in terms of sexual self-awareness and was satisfactory.   The factor structure of this scale was also confirmed by confirmatory factor   analysis. Correlation coefficients between the components of the self-awareness   questionnaire were positive and significant at 0.01 level. The mean of   correlation coefficients between components was equal to 0.317. This finding indicates the optimal   internal correlation of sex-self-knowledge questionnaire .Based on the   results of this study, the level of sexual self-knowledge for measuring this   structure in Iranian samples is sufficiently reliable and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual self- awareness
  • Validity
  • Reliability
  • Psychometric