بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان سنجی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی.گروه روانشناسی،تهران،ایران

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد واحداصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی   مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان شهر تهران بوده است. روش پژوهش هنجاریابی از نوع بررسی‌های آزمون‌سازی   و با توجه به هدف توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان   پسر 12 تا 18 ساله مدارس متوسطه اول و دوم مناطق 15 تا 18 شهر تهران در سال   تحصیلی 1396-1397 می‌باشند که طبق جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای   تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به مقیاس 19 سؤالی رفتارهای انحرافی دوران نوجوانی   سانچز و همکاران (2016) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار   SPSS-22 و نرم‌افزار   Lisrel   8.8 و به روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و همچنین جهت   بررسی پایایی به روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و روایی ملاکی و همزمان صورت   گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس انحراف رفتاری نوجوانان از روایی و پایایی مناسبی   برخوردار است و سؤالات مطرح شده رفتارهای انحرافی نوجوانان را به ‌گونه‌ای مناسب   اندازه‌گیری کند. این مقیاس می‌توانند در پژوهش‌های علوم انسانی و به ویژه در   علوم اجتماعی و روانشناسی مورد استفاده محققان قرار بگیرد؛ بنابراین از آن به   عنوان ابزاری برای تعیین نقاط ضعف و قوت نوجوانان در زمینه انحرافات رفتاری به   منظور اخذ تدابیری برای کاهش رفتارهای انحرافی نوجوانان بهره برد

کلیدواژه‌ها