بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان سنجی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی.گروه روانشناسی،تهران،ایران

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد واحداصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی   مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان شهر تهران بوده است. روش پژوهش هنجاریابی از نوع بررسی‌های آزمون‌سازی   و با توجه به هدف توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان   پسر 12 تا 18 ساله مدارس متوسطه اول و دوم مناطق 15 تا 18 شهر تهران در سال   تحصیلی 1396-1397 می‌باشند که طبق جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای   تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به مقیاس 19 سؤالی رفتارهای انحرافی دوران نوجوانی   سانچز و همکاران (2016) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار   SPSS-22 و نرم‌افزار   Lisrel   8.8 و به روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و همچنین جهت   بررسی پایایی به روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و روایی ملاکی و همزمان صورت   گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس انحراف رفتاری نوجوانان از روایی و پایایی مناسبی   برخوردار است و سؤالات مطرح شده رفتارهای انحرافی نوجوانان را به ‌گونه‌ای مناسب   اندازه‌گیری کند. این مقیاس می‌توانند در پژوهش‌های علوم انسانی و به ویژه در   علوم اجتماعی و روانشناسی مورد استفاده محققان قرار بگیرد؛ بنابراین از آن به   عنوان ابزاری برای تعیین نقاط ضعف و قوت نوجوانان در زمینه انحرافات رفتاری به   منظور اخذ تدابیری برای کاهش رفتارهای انحرافی نوجوانان بهره برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Psychometric Measurement of Deviant Behavioral Scale in Adolescents aged 12 to 18 years in Tehran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hafezamini 1
  • Hadi Farhadi 2
1 Tehran
2 Esfahan
چکیده [English]

The   purpose of this study was to investigate the psychometric properties of   deviant behavior in adolescents in Tehran. The methodology was based on   investigations of test creation according to a descriptive purpose of survey.
In   order to statistical population of the research, all male students between 12   to 18 years old who were studying first and second year in secondary schools   in 15 to 18 Regions of Tehran in the academic year of 1396-1397 was   considered. According to Morgan's table and cluster sampling, 300 people was   selected as a research sample and responded to a 19 scaled questionnaire   created by Sanchez & Associates' Divergent Behaviors (2016).
Data   analysis was accomplished by using SPSS-20 and Lisrel 8.8 software and also,   the statistical methods of exploratory and confirmatory factor analysis. In   order to investigate and analysis reliability by Cronbach's alpha‌ (internal   consistency), retaliation and validity were measured at the same time.
The   results of the research showed that Adolescent behavioral deviation scale has   a good validity and stability. Hence, the questionnaire determine the   diversions of adolescents appropriately.
This   scale can be implemented in humanities research especially in the social   sciences and psychology by other researchers. Therefore, it can be   serviceable as a tool for determining the strengths and weaknesses of   adolescents in behavioral deviations to take determinations to reduce   juvenile deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • Deviant Behaviors
  • adolescents
  • Psychometric