تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آگاهی هیجانی در دانش آموزان دبستانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

یکی از   شاخص‌‌های نشان‌‌دهنده مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان هوش هیجانی می‌‌باشد.   مهمترین مولفه‌‌ی هوش هیجانی، آگاهی هیجانی است. یکی از ابزارهای نوین اندازه‌‌گیری   آگاهی هیجانی در کودکان و نوجوانان پرسشنامه خودآگاهی هیجانی ریفی می‌‌باشد. هدف   از این مطالعه تعیین روایی و پایایی این پرسشنامه می‌‌باشد. برای بررسی پایایی   از سازگاری درونی (آلفای کرونباخ) استفاده گردید. برای بررسی روایی این پرسشنامه   از روایی صوری و تحلیل عاملی تائیدی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده گردید.   نتایج نشان داد که این پرسشنامه با 30 سوال در سه مقیاس دارای پایایی کافی نبوده   (ضریب آلفای کرونباخ کمتر از 6/0) و با حذف یک سوال از هر زیر مقیاس شرط پایایی   آن تامین ‌‌گردید. در نتیجه توصیه می‌‌شود از نسخه تعدیل‌‌یافته 27 سوالی که   متناسب با جمعیت کودکان و نوجوانان ایرانی است، برای مطالعات آتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها