تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آگاهی هیجانی در دانش آموزان دبستانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

یکی از   شاخص‌‌های نشان‌‌دهنده مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان هوش هیجانی می‌‌باشد.   مهمترین مولفه‌‌ی هوش هیجانی، آگاهی هیجانی است. یکی از ابزارهای نوین اندازه‌‌گیری   آگاهی هیجانی در کودکان و نوجوانان پرسشنامه خودآگاهی هیجانی ریفی می‌‌باشد. هدف   از این مطالعه تعیین روایی و پایایی این پرسشنامه می‌‌باشد. برای بررسی پایایی   از سازگاری درونی (آلفای کرونباخ) استفاده گردید. برای بررسی روایی این پرسشنامه   از روایی صوری و تحلیل عاملی تائیدی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده گردید.   نتایج نشان داد که این پرسشنامه با 30 سوال در سه مقیاس دارای پایایی کافی نبوده   (ضریب آلفای کرونباخ کمتر از 6/0) و با حذف یک سوال از هر زیر مقیاس شرط پایایی   آن تامین ‌‌گردید. در نتیجه توصیه می‌‌شود از نسخه تعدیل‌‌یافته 27 سوالی که   متناسب با جمعیت کودکان و نوجوانان ایرانی است، برای مطالعات آتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on validity and reliability of Emotion awareness questionnaire in primary school students of Tehran

نویسندگان [English]

  • Atefeh Gholamreza 1
  • Hayedeh saberi 2
1 Tehran
2 Roudehen
چکیده [English]

One of the indicators of behavioral problems in children and   adolescents is the emotional intelligence. The most important component of   emotional intelligence is emotional awareness. One of the novel tools for   measuring emotional awareness in children and adolescents is Rieffe emotional   self-awareness questionnaire. The aim of this study is to determine the   validity and reliability of this questionnaire. For evaluating the   reliability of this questionnaire, internal consistency, Cronbach's alpha,   was used. For checking the validity of the questionnaire, Face Validity and   confirmatory factor analysis based on structural equation modeling were used.   The results showed that this questionnaire with 30 questions in three   measures has not been sufficient reliability (Cronbach's alpha coefficient   less than 6.0) and with eliminating a question of each subscale, validity   condition was provided. As a result, recommended the modified version with 27   questions, that fits Iranian children and adolescents, to be used for future   studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Awareness Questionnaire
  • reliability and validity
  • Factor analysis
  • Tehran Students