ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه بزرگسالان کانرز در دانشجویان استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این پژوهش به «ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش­فعالی– نقص­توجه بزرگسالان کانرز در   دانشجویان استان اصفهان» پرداخته شده است. روش پژوهش در حیطه تحقیقات روش­شناختی بوده و روان­سنجی می­باشد. جامعه   آماری را تمامی دانشجویان دختر استان اصفهان تشکیل می­دهند که در دامنه سنی 18   تا 19 قرار می­گیرند و تعداد آنها 1163 نفر بوده و با   استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش­فعالی– نقص­توجه بزرگسالان کانرز است   که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشد. به منظور تعیین ضرایب اعتبار با تأکید   بر تجانس درونی سؤالات از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون (با اصلاح   اسپیرمن-براون) و با تاکید بر تعیین ضریب ثبات از روش آزمون- بازآزمون استفاده   شده که در این راستا از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ همچنین،   به منظور بررسی روایی ملاکی از مقیاس خودسنجی بیش­فعالی و نقص­توجه بزرگسالان (ASRS) استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه نیز از روش تحلیل عامل از نوع سلسله   مراتبی استفاده و یافته­ها نشان داد که تمامی ضرایب اعتبار   حاصله از روش آلفا کرانباخ بالاتر از 60/0 می­باشند. همچنین، ضرایب اعتبار حاصل   از روش دو نیمه کردن آزمون در تمامی مقیاس­ها بالاتر از 70/0 بوده و  مشخص گردید ضرایب اعتبار پرسشنامه مذکور، در   حد مطلوب می­باشند. ضرایب ثبات با استفاده از روش آزمون- بازآزمون در پرسشنامه   مذکور نیز بالاتر از 60/0 به دست آمد. در بررسی روایی ملاکی مشخص گردید پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش­فعالی– نقص­توجه بزرگسالان کانرز با   مقیاس خودسنجی بیش­فعالی   و نقص­توجه بزرگسالان (ASRS)   در دانشجویان استان اصفهان دارای ضرایب همبستگی 59/0 است. در   نهایت، با استفاده از مدل تحلیل عامل مشخص گردید که پرسشنامه مذکور با 26 گویه   در 4 عامل «کم­توجهی/ مشکل حافظه»، «بیقراری/ بیش­فعالی»،   «مشکلات با تصور کلی از خود» و «بی­ثباتی هیجانی/ تکانش­گری» جای   گرفته­­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of short diagnostic questionnaire Disorders-Adverse Conjugation Disorder in Students in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Haleh Shayesteh 1
  • Shohreh Shokrzadeh 2
  • Kambiz Kamkari 3
1 tehran
2 Tehran
3 Eslamshahr
چکیده [English]

Psychometric properties of short diagnostic questionnaire
Disorders-Adverse Conjugation Disorder in Students in Isfahan Province