ارائه الگوی ساختاری سلامت سازمانی بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه   الگوی ساختاری سلامت سازمانی  بر اساس   هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران بود. جامعه پژوهش را 420  نفر از مدیران و   معلمان مقطع دوم متوسطه شهر تهران تشکیل می دادند که از میان آن ها حجم نمونه ای   به تعداد 208 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و   به سه پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن (1996)، هوش فرهنگی   آنگ و همکاران (2006) و هوش سازمانی آلبرشت (2003) که اعتبار آن ها با روش آلفای   کرونباخ احراز شد، پاسخ دادند.  یافته های پژوهش   نشان دادند که بین هوش سازمانی و هوش فرهنگی با سلامت سازمانی رابطه وجود دارد،   همچنین شاخص های نیکویی برازش ارائه شده نشان از مطلوب بودن مدل بود. نتایج   یافته ها همچنین نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی و هوش سازمانی بر سلامت سازمانی   تأثیر دارد و بیشترین اثر مستقیم را می توان تحت عنوان اثر مستقیم  بینش استراتژیک از ابعاد هوش سازمانی و رفتار   از ابعاد هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی  دانست. در نتیجه می توان گفت هوش فرهنگی و هوش   سازمانی  نقش مهمی در سلامت سازمانی   مدیران مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران دارد و مسئولان   باید در ارتقاء این مؤلفه ها تلاش لازم را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Organizational Health Structural Pattern Based on Cultural Intelligence and Organizational Intelligence in Secondary Secondary Schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • Toran Soleymani 1
  • Fereshteh Eslami 2
1 Ardebil
2 Ardebil
چکیده [English]

The   purpose of this study was to provide a structural model of organizational   health based on cultural intelligence and organizational intelligence in   second-grade secondary schools in Tehran. The research community has 420 managers and   teachers secondary school teachers in Tehran. Of which, a   sample size of 208 were selected based on Cochran's formula and randomly   selected and assigned to three Hui and Fidman organizational health   questionnaires (1996), Cognitive Cognition (2006) and Albrecht's Intelligence   (2003), whose credibility was established by Cronbach's alpha method. The   findings of the research showed that there is a relationship between   organizational intelligence and cultural intelligence with organizational   health, as well as the fitting indicators presented by the model show that   the model was desirable. The   results also showed that the dimensions of cultural intelligence and   organizational intelligence have an impact on organizational health and the   most direct effect can be called the direct effect of strategic insights on   the dimensions of organizational intelligence and behavior from the   dimensions of cultural intelligence on organizational health. As a result, it   can be said that cultural intelligence and organizational intelligence play   an important role in the organizational health of high school Secondary   School principals in Tehran, and officials should work on the promotion of   these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational health
  • Cultural Intelligence
  • Organizational Intelligence