ارائه الگوی ساختاری سلامت سازمانی بر اساس هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه   الگوی ساختاری سلامت سازمانی  بر اساس   هوش فرهنگی و هوش سازمانی در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران بود. جامعه پژوهش را 420  نفر از مدیران و   معلمان مقطع دوم متوسطه شهر تهران تشکیل می دادند که از میان آن ها حجم نمونه ای   به تعداد 208 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و   به سه پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن (1996)، هوش فرهنگی   آنگ و همکاران (2006) و هوش سازمانی آلبرشت (2003) که اعتبار آن ها با روش آلفای   کرونباخ احراز شد، پاسخ دادند.  یافته های پژوهش   نشان دادند که بین هوش سازمانی و هوش فرهنگی با سلامت سازمانی رابطه وجود دارد،   همچنین شاخص های نیکویی برازش ارائه شده نشان از مطلوب بودن مدل بود. نتایج   یافته ها همچنین نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی و هوش سازمانی بر سلامت سازمانی   تأثیر دارد و بیشترین اثر مستقیم را می توان تحت عنوان اثر مستقیم  بینش استراتژیک از ابعاد هوش سازمانی و رفتار   از ابعاد هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی  دانست. در نتیجه می توان گفت هوش فرهنگی و هوش   سازمانی  نقش مهمی در سلامت سازمانی   مدیران مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهران دارد و مسئولان   باید در ارتقاء این مؤلفه ها تلاش لازم را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها