ارائه مدل علّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری مهارت‌های تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری مهارت­های تحصیلی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود . از جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمونه گیری به
صورت خوشه ایی چند مرحله ایی انجام شد و نمونه ایی شامل 419 نفر به پرسشنامه سنجش صفات شخصیتی
NEO-PI-R و پرسشنامه مهارت­های تحصیلی پاسخ دادند . در این پژوهش از روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. مدل ساختاری بین متغیرها (پیشرفت تحصیلی، مهارت­های تحصیلی و ویژگی های شخصیتی ) دارای برازش مناسبی بود. نتایج نشان داد ضرایب مربوط به ویژگی بی ثباتی هیجانی با مهارت و پیشرفت تحصیلی منفی و ضرابی مربوط به سایر ویژگی های شخصیتی با مهارت و پیشرفت تحصیلی مثبت است. همچنین ضریب مربوط به رابطه بین ویژگی شخصیتی باز بودن به
تجربه با پیشرفت تحصیلی معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد فرضیه پژوهش مبنی بر نقش
میانجی مهارت های تحصیلی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی مورد تایید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining Prediction Model of Academic Progress Based on Personality Traits Mediated by Academic Skills for Students of Medicine in Shahid Beheshti University of Medical Science

نویسندگان [English]

  • somayeh Shabani 1
  • hasan pasha sharifi 2
  • malek mirhashemi 2
  • soghra ebrahimi ghavam 3
1 roudehen
2 roudehen
3 Tehran
چکیده [English]

The   present research is to define an anticipation model of academic progress   based on personality traits mediated by academic skills using structural   equation modeling. Multistage cluster sampling method was conducted in Shahid   Beheshti University of Medical Science to select a sample of 419 students to   complete the Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-I). To explore   relationships among variables, structural equation method was applied. The   structural model among variables (academic progress, academic skills and   personality traits ) indicated goodness of fit. The results showed   coefficient of relationship between emotional instability and academic   progress as negative and coefficients related to other traits as positive.   Furthermore the coefficient of relationship between personality trait of   openness to experience and academic progress was not significant. Also, the   results supported the research hypothesis about the mediating role of   academic skills respected to the relationship between personality traits and   academic progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic progress
  • academic skills
  • Personality traits
  • structural equation modeling