ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌سنجی (سنجش و انداز گیری)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روان‌سنجی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌سنجی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده بر اساس نظریه سؤال پاسخ است. این مطالعه از نوع زمینه‌یابی با نمونه‌ای مشتمل بر 384 نفر از دانشجویان (175 نفر پسر و 209 نفر دختر)بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا، پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده، به زبان فارسی ترجمه و سپس جهت بررسی اولیه بر روی 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی اجرا شد. از بین 25 سؤال موجود در پرسشنامه 4 سؤال (22-23-24-25) پرسشنامه که مشروط بر وجود عضوی ناتوان در خانواده بود بدون پاسخ گذاشته شد؛ بنابراین از روند تحلیل حذف شدند و مابقی تحلیل‌ها با 21 سؤال باقی‌مانده انجام شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول، نشان داد تمامی شاخص‌ها در حد مطلوب و سؤال‌ها در سطح 99 درصد معنادار بودند که بیانگر همسو بودن گویه های با سازه نظری است. ضریب آلفای کرونباخ آن برای کل مقیاس و مؤلفه­های آن رضایت­بخش بود. نتایج نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 789/0 و مؤلفه‌های تعاملات خانوادگی 712/0، والدگری 809/0، بهزیستی هیجانی 734/0 و بهزیستی جسمی 804/0 به دست آمد و مطلوبیت ویژگی‌های روان‌سنجی سؤال‌های پرسشنامه با استفاده از مدل GRM بررسی شد. این مطالعه تأیید کرد که می­توان از پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی خانوادگی به‌عنوان ابزاری معتبر و مناسب جهت سنجش کیفیت زندگی در خانواده در جامعه دانشجویان ایرانی استفاده کرد. بررسی اعتبار این پرسشنامه در سطح جمعیت عمومی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of family quality of life questionnaire (FQOL) based on Item-Response Theory (IRT)

نویسندگان [English]

  • abolfazl ghadami 1
  • sarvarosadat sayah 2
  • Fatemeh Azadi 3
1 Tehran
2 tehran
3 tehran
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the psychometric properties of family quality of life questionnaire based on. This study is a survey with a sample of 384 students (175 boys and 209 girls) were selected multistage cluster sampling among students of Azad University Central Tehran Branch. In this research, the family quality of life questionnaire was first translated into Farsi and then carried out for a total of 50Bachelor students. Among 25 items in the questionnaire, 4 Items (25-23-24), which conditioned by disabled family member, was not answered; therefore, the analysis process was eliminated and the rest of the analysis was done with 21 remaining Items. The results of the first order confirmatory factor analysis showed that all indices were significant at 99% level, indicating that the items are consistent with the theoretical construct. Its Cronbach's alpha coefficient was satisfactory for the whole scale and its components. The results showed that the reliability of the test was calculated using Cronbach's alpha for the total questionnaire of 0.779 and the components of family interactions 0.712, parenting 0.809, emotional well-being of 0.734 and physical well-being of 0. 804 and the desirability of the psychometric properties of the item questionnaire with the use of the GRM model were investigated. This study confirmed that family quality of life questionnaire can be used as a valid and appropriate tool for assessing the quality of life in the family in Iranian students. The validity is proposed of this questionnaire at the general population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • Family Quality of Life Questionnaire (FQOL)
  • Iranian Students