روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر آمل در سال تحصیلی 94-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استفورد- بینه در دانش­آموزان ناتوان یادگیری می­باشد. جامعه آماری را تمامی دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری در مراکز ناتوانی یادگیری شهر آمل در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می­دهند. حجم نمونه برابر با 60 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از نسخه نوین هوش‌آزمای تهران-استانفورد-بینه استفاده گردید. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت تعیین روایی تشخیصی ابزار از روش فاصله اطمینان، نمودار نقاط پراکنش و محور ترکیبی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد این مقیاس در حیطه­های دانش، حافظه فعال و استدال کمی از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است. با تکیه بر پایین بودن این عوامل در دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری می­توان نتیجه گرفت این سه شاخص از قدرت پیش­بینی لازم برخوردار است و با تاکید بر میزان میانگین­های عوامل تشکیل دهنده حیطه کلامی هوش­آزمای تهران- استنفورد- بینه مشخص گردید که در بین عوامل، حافظه فعال کلامی (با میانگین 08/5) پایین­ترین میزان میانگین را در دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها