روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر آمل در سال تحصیلی 94-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استفورد- بینه در دانش­آموزان ناتوان یادگیری می­باشد. جامعه آماری را تمامی دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری در مراکز ناتوانی یادگیری شهر آمل در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می­دهند. حجم نمونه برابر با 60 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از نسخه نوین هوش‌آزمای تهران-استانفورد-بینه استفاده گردید. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت تعیین روایی تشخیصی ابزار از روش فاصله اطمینان، نمودار نقاط پراکنش و محور ترکیبی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد این مقیاس در حیطه­های دانش، حافظه فعال و استدال کمی از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است. با تکیه بر پایین بودن این عوامل در دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری می­توان نتیجه گرفت این سه شاخص از قدرت پیش­بینی لازم برخوردار است و با تاکید بر میزان میانگین­های عوامل تشکیل دهنده حیطه کلامی هوش­آزمای تهران- استنفورد- بینه مشخص گردید که در بین عوامل، حافظه فعال کلامی (با میانگین 08/5) پایین­ترین میزان میانگین را در دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

P Diagnostic Validity of Thehran- Stanford-Binet in Amol Learning Disability Students

نویسندگان [English]

  • zahra hoseini 1
  • shohreh shokrzadeh 2
  • kambiz kamkari 3
1 Amoli
2 tehran
3 eslamshahr
چکیده [English]

This research   has been conducted with this goal to determine the diagnostic validity of the   new version of Tehran- Stanford- Binet for students with learning   disabilities. The statistical population consists all students with learning   disabilities who have been   referred   to Amol’s center of learning disabilities in the semester 1393- 1394. The   sample size contained 60 students who were selected by purposive sampling. To   collect data for this research the new version of Tehran-Stanford-Binet has   been used. In order to analyze the data and to determine the validity of   diagnostic instrument, diagram of the distribution and the confidence   interval method, and Composite has been used. The results showed that this   scale in the areas of knowledge, working memory and quantitative reasoning   has a little bit of a good diagnostic validity. Considering this fact that   subtests were low in students with learning disabilities, we can conclude   that these three indicators have the required predictive power, and with an   emphasis on the average of the constituent elements of nonverbal Domain of   Tehran-Stanford-Binet’s IQ test it was determined that among the factors,   verbal working memory with (5/08), has the lowest average

کلیدواژه‌ها [English]

  • : learning disabilities
  • diagnostic validity
  • new version of Tehran-Stanford-Binet