استاندارد سازی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ) در کارکنان مراجع قضایی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه و اقتصاد، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق به «ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسیشخصیت (DAPP-BQ در کارکنان مراجع قضایی تهران » پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در کارکنان مراجع قضایی تهران، از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار است یا خیر؟ روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان مراجع قضایی تهران که بعنوان مشاور با مراجعه کنندگان در ارتباط هستند در مجموع 175 تفر میباشند. که طبق جدول تعیین تعداد نمونه مورگان 120 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه  انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشند. در نهایت، به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤالات از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است؛ همچنین، به منظور بررسی روایی ملاکی (از نوع همزمان) از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور استفاده شده، همچنین، به منظور بررسی روایی سازه یا عاملی از روش تحلیل عامل از نوع سلسله مراتبی استفاده شده است و یافته­ها نشان داد که کمترین ضرایب اعتبار حاصله از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون، ضریب اعتبار (75/0)، مربوط به مقیاس­های «بی­عاطفه­گی»، «مشکلات صمیمیت» و «طردشدگی» می­باشد و دیگر ضرایب بالاتر از 80/0 بوده  و  می­توان مطرح نمود که مقیاس­های پرسشنامه مذکور، در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب می­باشند. همچنین، در بررسی روایی ملاکی (از نوع همزمان) مشخص گردید که پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت با MMPI-2RF در کارکنان مراجع قضایی تهران روایی همزمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Personality Pathology Dimension Inventory (DAPP-BQ) in Tehran Judiciary Staff

نویسندگان [English]

  • h Sh 1
  • f b 2
  • n b 3
1 roudehen
2 t
3 t
چکیده [English]

In this research,   psychometric properties of personality pathology questionnaire were used In   the staff of judicial complexes in Tehran, the main question of the research   has been raised.Is the questionnaire of personality athology dimensions in the   employees of judicial complexes in Tehran, has the desired psychometric   properties?The methodology of this research is in the field of methodological   research with emphasis on psychometrics.The statistical population of the   research is the employees of the judicial complexes of Tehran, who are   associated with the consultants.A total of 175 teppers. According to the   Morgan sample, 120 people were selected by simple random sampling method.In   this study, Personality Pathology Dimension Inventory (DAPP-BQ) has been used   which has good validity and reliability.Finally, in order to determine the   coefficient of validity of the questionnaire, with emphasis on the internal   consistency of the questions, two methods of alpha Cronbach and two half-test   were used using the Pearson correlation coefficient model;Also, in order to   study the validity of the synchronous criterion from the reconstructed   Multi-Personality Inventory Questionnaire (MMPI-2RF) and the correlation of   these two questionnaires,Also, in order to investigate the construct validity   or factor, a hierarchical factor analysis method has been usedAnd the results   showed that the least credit coefficients obtained from the two methods of   alpha Cronbach and the two test halves, the coefficient of validity (0.75),   refer to the scale of "lack of emphasis", "intimacy   problems" and "rejection" "Should beAnd other   coefficients higher than 0.80 and it can be argued that the scale of the   questionnaire is at a desirable and higher than desirable level.Also, in   assessing the validity of the criterion (synchronous type), it was determined   that personality traumaticity questionnaire with MMPI-2RF coincides with the   staff of the judicial complexes in Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • psychometric properties of personality pathology questionnaire
  • the staff of judicial complexes in Tehran