استاندارد سازی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ) در کارکنان مراجع قضایی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه و اقتصاد، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق به «ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسیشخصیت (DAPP-BQ در کارکنان مراجع قضایی تهران » پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در کارکنان مراجع قضایی تهران، از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار است یا خیر؟ روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان مراجع قضایی تهران که بعنوان مشاور با مراجعه کنندگان در ارتباط هستند در مجموع 175 تفر میباشند. که طبق جدول تعیین تعداد نمونه مورگان 120 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه  انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشند. در نهایت، به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤالات از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است؛ همچنین، به منظور بررسی روایی ملاکی (از نوع همزمان) از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور استفاده شده، همچنین، به منظور بررسی روایی سازه یا عاملی از روش تحلیل عامل از نوع سلسله مراتبی استفاده شده است و یافته­ها نشان داد که کمترین ضرایب اعتبار حاصله از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون، ضریب اعتبار (75/0)، مربوط به مقیاس­های «بی­عاطفه­گی»، «مشکلات صمیمیت» و «طردشدگی» می­باشد و دیگر ضرایب بالاتر از 80/0 بوده  و  می­توان مطرح نمود که مقیاس­های پرسشنامه مذکور، در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب می­باشند. همچنین، در بررسی روایی ملاکی (از نوع همزمان) مشخص گردید که پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت با MMPI-2RF در کارکنان مراجع قضایی تهران روایی همزمان است.

کلیدواژه‌ها