ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

باتوجه به هدف اصلی پژوهش با یک سؤال در راستای بررسی روایی سازه نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان سمپاد شهر تهران سروکار داشته که پیرامون ساختار درونی تدوین گردید. طرح پژوهش حاضر با تأکید بر فرایند تدوین و استانداردسازی، در حیطه تحقیقات روش­شناختی بوده و از نوع مطالعات روان­سنجی می­باشد و با استفاده از تحلیل عامل تأییدی سلسله مراتبی متعامد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانش­آموزان سمپاد شهر تهران بوده که از روش نمونه­گیری طبقه­ای سهمی مساوی 704 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز می­باشد که به منظور اندازه­گیری سنجش هوش با دو عامل هوش متبلور و هوش سیال با چهار آزمون کلمه هدف، گزینه متفاوت از هوش متبلور و تمثیل قیاسی و بخش گمشده از هوش سیال طراحی شده که در راستای روایی سازه از شیوه تحلیل عامل تأییدی سلسله مراتبی متعامد استفاده شده است. یافته­ها نشان داد با توجه به الگوی ساختار درونی پیشنهادی در زمینه چهار آزمون به­عنوان عوامل سازنده مراتب درجه اول (هوش متبلور و هوش سیال) می­توان مطرح نمود که نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطابق با مدل پیشنهادی کتل است. مدل سلسله مراتبی توانایی­های شناختی کتل، هورن و کارول تحت­عنوان دو توانایی عمده از ده توانایی عمده، جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. در نتیجه می­توان از هوش متبلور و هوش سیال به­عنوان دو عامل سازنده توانایی عمومی صحبت به میان آورد.

کلیدواژه‌ها