بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرسختی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته ‌‌دکترای تخصصی، واحد رودهن، ‌دانشگاه‌ آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، واحد رودهن‌، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهشگران پیش از استفاده از هر آزمونی باید در باره ویژگی­هایی از جمله کافی بودن پایایی و روایی آزمون را  بررسی­­کنند. (مارنات، گری­گراث، 1373). بنابراین هدف این پژوهش بررسی اعتبار و روایی آزمون سرسختی روانی در دانش­آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش در چهارچوب طرح مطالعاتی اعتبار سنجی با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس سرسختی­کوباسا در نمونه­ای 300 نفری از  دانش­آموزان دختر و پسر پایه سوم تجربی (1411نفر) دبیرستان­های ­دولتی شهر دزفول در سال تحصیلی94- 93، بودکه با روش چند مرحله­ای تصادفی ساده، انتخاب و پرسشنامۀ ­­سرسختی­کوباسا (1994)، را تکمیل­کردند. همسانی­درونی­کل سؤالات آزمون از طریق آلفای کرونباخ 683/0، ضریب پایایی از روش بازآزمایی با فاصله6 هفته، برای کل آزمون 61/0، محاسبه شد و پایایی و همسانی درونی قابل قبولی را برای این آزمون نشان دادند. به منظور مطالعه روایی سازه­ای این پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری، استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، سه عامل(کنترل، تعهد و چالش) از پرسشنامه سرسختی روا­ن­شناختی را استخراج­ و تأییدکرند. مقدار واریانس تبیین شده برای کل پرسشنامه سرسختی 42/61% باسطح معناداری آزمون بارتلت  P<0/001به دست آمد. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از ویژگی­های روان­سنجی قابل­قبول پرسشنامه سرسختی است و می­تواند در بررسی سرسختی روان­شناختی دانش­آموزان در حوزه روانشناسی مثبت­گرای شخصیت مورد استفاده قرار­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate reliability and validity hardiness psychological scale

نویسندگان [English]

  • f e 1
  • h g 2
1 roudehen
2 roudehen
چکیده [English]

 Investigate reliability and validity hardiness psychological scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigate reliability and validity hardiness psychological scale