بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس اعتماد در روابط زناشویی و رابطه آن با مقیاس قصه عشق‎ با تحلیل عامل تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ، بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اعتماد در روابط زناشویی و کاربرد آن در همسانی ازدواج براساس قصه عشق می باشد.زیرا همسانی ازدواج موجب آرامش زوجین و کمتر شدن رفتارهای تهاجمی و بالطبع تقویت امنیت اجتماعی می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه زوجین شهر  تهران در سال 1396 بود. نمونه آماری،  شامل 300 نفر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس های اعتماد رمپل و هولمز (1986) و قصه عشق استرنبرگ بوده . روش آماری، جهت بررسی اعتبار از شیوه آلفای کرونباخ، جهت بررسی روایی از روش تحلیل عامل تاییدی ,جهت هنجارآزمون از نمره T و Z و برای بررسی رابطه از همبستگی پیرسون بهره گرفته شد.

یافته ها نشان داد که اعتبار آزمون در حالت   کلی  با 18 ماده(881/0)و  برای زیر مقیاس های پیش بینی پذیری(822/0) ,   اعتماد (846/0)، وفاداری (838/0) و نحوه برخورد (694/0) برآورد شد . در بررسی روایی   سازه با  KMO=0/614  و استخراج 4 عامل،پیش   بینی پذیری(6 ماده)،  اعتماد (5 ماده)،   وفاداری (4 ماده) و نحوه برخورد (3 ماده)    با چرخش واریماکس مشخص شد که     واریانس 353/70%  گردید.

 همچنین مشخص شد که بین قصه عشق (مردان و زنان) خصوصا در دو زیر مقیاس جنگ و وحشت افکن (نقش ) و اعتماد در روابط بین فردی (زناشویی) "رابطه" وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Confidence Scale in Marital Relationships And its relation to the scale of love story

نویسندگان [English]

  • raheleh z
  • a f
t
چکیده [English]

Psychometric Properties of Confidence Scale in Marital Relationships
And its relation to the scale of love story

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties of Confidence Scale in Marital Relationships
  • And its relation to the scale of love story