بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

     تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه‌های فعال و با اهمیت در روان‌شناسی تربیتی است. در ین مطالعه، هنجاریابی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ) مورد بررسی قرار داده شده است. این پرسش‌نامه شامل 15 سؤال است که برای سنجش جو کلاس و میزان حمایت ادراک شده­ی معلم از خودمختاری مورد استفاده قرار گرفته است. آزمودنی‌های پژوهش تعداد 368 دانش‌آموز دبیرستانی بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی این مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌های تحلیل عاملی نشان داد که سؤالات این مقیاس از بارهای عاملی بالایی برخوردار هستند و تا حد زیادی با پرسش‌نامه و یافته‌های پژوهش‌های دیگر همخوان است. هم‌چنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله‌ی آزمون و بازآزمون مورد تأیید می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of factor structure, validity and reliability of perceived Learning Climate Questioner (LCQ)

نویسندگان [English]

  • m m 1
  • m m 2
  • h.p sh 3
1 t
2 t
3 t
چکیده [English]

Abstract
 
     Identifying and measuring the emotional   factors affecting academic achievement is one of the most active and   important areas in educational psychology. In this study, the   standardization, validity and reliability of perceived Learning Climate   Questioner (LCQ) have been investigated. The questionnaire contains 15   questions that have been used to assess the classroom Climate and teacher   perceived support for autonomy. The subjects were 368 high school students   who were selected by multi-stage cluster sampling. To verify the validity of   this scale, confirmatory factor analysis method was used and for reliability   analysis, Cronbach's alpha was used. Factor analysis findings showed that the   questions of this scale have high factor load and largely correspond to the   questionnaire and findings of other research. Also, the reliability of this   tool is confirmed by Cronbach's alpha at the test and retest stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigation of factor structure
  • validity and reliability of perceived Learning Climate Questioner (LCQ)