بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

     تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه‌های فعال و با اهمیت در روان‌شناسی تربیتی است. در ین مطالعه، هنجاریابی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ) مورد بررسی قرار داده شده است. این پرسش‌نامه شامل 15 سؤال است که برای سنجش جو کلاس و میزان حمایت ادراک شده­ی معلم از خودمختاری مورد استفاده قرار گرفته است. آزمودنی‌های پژوهش تعداد 368 دانش‌آموز دبیرستانی بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی این مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌های تحلیل عاملی نشان داد که سؤالات این مقیاس از بارهای عاملی بالایی برخوردار هستند و تا حد زیادی با پرسش‌نامه و یافته‌های پژوهش‌های دیگر همخوان است. هم‌چنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله‌ی آزمون و بازآزمون مورد تأیید می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها