بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس اهداف پیشرفت2×3: ساختار عاملی، پایایی و روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسیویژگی­هایروان­سنجیمقیاس اهداف پیشرفت، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی،به منظورآماده­سازی آزمون برایپژوهش­های روانشناختی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی است؛ نمونه پژوهش شامل400 دانش­آموز (148پسر و 252 دختر) دوره­ی متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک و تجربی بودکهباروشنمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدندوبامقیاس اهداف پیشرفت الیوت، موریاما و پکران (2011) موردآزمونقرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تأییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده­ها دارد و شاخص­های نیکویی برازش، مدل را تأیید می­کنند. پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی درمورد گروهنمونه محاسبه و تایید شد. به طور کلی، یافته­های تحلیل عاملی، تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که این مقیاس در جامعه دانش­آموزان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش سطوح اهداف پیشرفت از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the 3×2 achievement goals: Factor structure, reliability and validity

نویسندگان [English]

  • s p 1
  • m a 2
  • p k 3
1 t
2 t
3 t
چکیده [English]

Psychometric properties of the 3×2 achievement goals: Factor structure, reliability and validity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties of the 3×2 achievement goals: Factor structure
  • reliability and validity