ویژگی های روان‌سنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت 2013  APA در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شد. روش پژوهش کاربردی حاضر توصیفی و همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن بودند که به صورت دردسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مقیاس 60 سوالی نئو و فرم کوتاه سیاهه ویژگی های شخصیت 2013   APAگرداوری شد و پس از غربالگری ابتدایی 280 پرسشنامه برای تحلیل نهایی باقی ماند. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی حکایت از وجود 5 عامل و 24 سوال مناسب داشت که حاکی از روایی سازه ابزار داشت. همچنین همبستگی های معنادار بین مولفه های نئو و ویژگی های شخصیت نشان از روایی همزمان ابزار داشت.  همچنین مقادیر شاخص آلفای کرونباخ و لامبدا2ی گاتمن حکایت از پایایی مناسب ابزار داشت. به این ترتیب می توان گفت فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت 2013  APA دارای ویژگی های روانسنجی مناسبی در پژوهش حاضر بود. نتایج این پژوهش میتواند به کاربست این ابزار در محیط های کلینیکال و سابکلینیکال منجر شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Featuring the APA 2013 Characteristics Short Personality Log Profile Features

نویسندگان [English]

  • b a 1
  • n b 2
  • m s 2
1 رودهن
2 b
چکیده [English]

 Featuring the APA 2013 Characteristics Short Personality Log Profile Features

کلیدواژه‌ها [English]

  • Featuring the APA 2013 Characteristics Short Personality Log Profile Features