ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس میزوفونیای آمستردام در جامعۀ ایرانی انجام شد. روش پژوهش از نوع روان‌سنجی و توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های آموزش و پرورش منطقۀ 8 شهر تهران بود. از این جامعه تعداد 500 دانش‌آموز از سه دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس میزوفونیای آمستردام بود که توسط شرودر،والینک و دنیس (2013) معرفی شده است. به منظور تحلیل آماری از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه سؤال‌های این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند و روایی و پایایی آن نیز مناسب است. مقیاس مورد نظر، دو عامل دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که نشانگان میزوفونیا در بین دانش‌آموزان با پرسشنامه وسواس-اجباری مادزلی و پرسشنامه حساسیت اضطرابی رابطۀ مثبت و معناداری دارد که نشان‌دهندۀ روایی همگرای این پرسشنامه‌ها می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مقیاس میزوفونیای آمستردام برای سنجش نشانگان میزوفونیا در نوجوانان ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S)

نویسندگان [English]

  • a b 1
  • z k 2
1 t
2 t
چکیده [English]

Psychometric Properties of Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties of Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S)