روایی همزمان نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان اسنثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان اسنثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

تعیین روایی همزمان نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استنفورد- بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش­آموزان پیش­دبستانی شهرستان آمل می­باشد. روش پژوهش حاضر با بهره­گیری از فناوری روان­سنجی در حیطه پژوهش­های روش­شناختی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش­آموزان و کودکان       پیش­دبستانی شهرستان آمل در سال تحصیلی 94-1393 می باشد که حجم جامعه بر اساس استعلام از اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل، 1059 نفر برآورد شده است. حجم نمونه با توجه طرح پژوهشی، 60 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه­گیری نیز به صورت تصادفی خوشه­ای می­باشد. برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از نسخه نوین هوش‌آزمای تهران-استانفورد-بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی استفاده شده است. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت تعیین روایی همزمان از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که یافته‌ها نشان داد، بین هوشبهر استدلال کمی با استدلال عددی، هوشبهر غیرکلامی با استدلال عددی، هوشبهر غیرکلامی، کل و استدلال سیال با تکرار جمله و عدد، هوشبهر غیرکلامی با آمادگی تحصیلی، هوشبهر دانش و استدلال کمی با آمادگی تحصیلی، نمره تراز استدلال کمی و غیرکلامی با تکرار جمله و عدد، نمره تراز استدلال کمی کلامی با اطلاعات عمومی و تکرار جمله و عدد، استدلال کمی کلامی با آمادگی تحصیلی و حیطه زبانی و در نهایت، نمره تراز استدلال کمی کلامی با استدلال عددی دارای روایی همزمان می­باشند. لازم به ذکر است که تمامی ضرایب اعتبار بین نمرات دو ابزار مذکور، بالاتر از 60/0 بوده که نشان دهنده روایی همزمان معنی­دار (از لحاظ آماری)، می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

روایی همزمان نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان آمل

نویسندگان [English]

  • f m 1
  • sh sh 2
  • k k 3
1 t
2 تحقیقات
3 e
چکیده [English]

روایی همزمان نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استنفورد- بینه
و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش­آموزان پیش­دبستانی
شهرستان آمل 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • روایی همزمان نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استنفورد- بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان آمل