روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در مردان زندانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد روان‌سنجی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به «روایی تشخیصی فرم بازسازی­شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2       (MMPI-2RF) در مردان زندانی» پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا فرم بازسازی­شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) دارای روایی تشخیصی است؟ طرح پژوهش از نوع      روان­سنجی بوده و در حیطه طرح­های روش­شناختی جای می­گیرد. جامعه آماری را تمامی مردان زندانی تشکیل می­دهند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس هدفمند تعداد 120 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. در راستای تحلیلداده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، از مدل‌ آماری t تک­گروهی، ضریب حساسیت و ضریب وضوح­گرایی، به منظور تعیین روایی تشخیصی استفاده شد. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) با تأکید بر روش­های شیوه تحلیل پراکنش آزمون، ضریب حساسیت و ضریب وضوح­گرایی در مردان زندانی دارای روایی تشخیصی می­باشد و می­توان از ابزار مذکور به­عنوان ابزاری معتبر در زمینه­های تشخیصی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MMPI-2RF)

نویسندگان [English]

  • k k 1
  • sh sh 2
  • m s 3
1 e
2 t
3 t
چکیده [English]

MMPI-2RF)

کلیدواژه‌ها [English]

  • MMPI-2RF)