روایی تشخیصی فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2-RF) در اختلال دوقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در پژوهش حاضر به «روایی تشخیصی   فرم بازسازی­شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-۲   (MMPI-2RF) در   اختلال دوقطبی» پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا فُرم   بازسازی­شده پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد   با اختلال دوقطبی از روایی تشخیصی برخوردار است؟ طرح تحقیق در حیطه طرح‌های روان­سنجی   بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 60 نفر از بیماران دوقطبی بستری در مرکز   نگهداری از بیماران روانی مزمن «سرای احسان» تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش   نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۶۰ نفر از میان بیماران دوقطبی این مرکز و ۶۰ نفر نیز   از افرادی که دارای اختلال دوقطبی نمی‌باشند و به‌شیوه غیرتصادفی دردسترس انتخاب   شده‌اند، به‌عنوان گروه مقایسه مدنظر قرار گرفتند. بدین ترتیب، ۱۲۰ نفر به­عنوان   حجم نمونه انتخاب شدند. مدل آماری برای تعیین روایی تشخیصی، t تک­گروهی،   ضریب حساسیت، ضریب وضوح­گرایی و ضریب صحت بوده که یافته‌های تحقیق نشان داد، با   استفاده از روش ضریب حساسیت، ضریب وضوح‌گرایی و ضریب صحت، مقیاس‌های نارسایی   رفتاری، نارسایی هیجانی، روان­پریشی و فعالیت‌های هیپومانیک دارای روایی تشخیصی   بوده و می‌توانند افراد دارای اختلال دوقطبی را از گروه‌های هنجاری تشخیص دهند.   در نهایت، می­توان مطرح نمود که فرم بازسازی­شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2   در اختلال دوقطبی دارای روایی تشخیصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

r

نویسندگان [English]

  • s d 1
  • sh sh 2
1 e
2 t