ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 دکتری مشاوره، استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

پژوهش   حاضر با هدف بررسی، ساخت و هنجاریابی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع   گرد آوری داده­ها همبستگی بود. تمامی معلمان استان قزوین در سال تحصیلی 97-1396 جامعه آماری پژوهش حاضر را   تشکیل دادند. نمونه مورد نظر شامل 618 شرکت کننده بودند که به روش نمونه گیری   خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از مقیاس محقق ساخته   صلاحیت­های حرفه­ای معلمان که دارای 56 گویه و 10 مؤلفه بود، استفاده شد. داده­ها   با کمک نرم افزارهای 25- SPSS  وLISREL  و   با کاربرد روایی محتوایی به روش لاوشه، روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی به   روش مؤلفه­های اصلی و چرخش متعامد با روش واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی، شاخص­های   برازش و آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی تحلیل شدند. نتایج روایی محتوایی به   روش لاوشه، حاکی از روایی مناسب مقیاس صلاحیت­های حرفه­ای معلمان بود. تحلیل   مؤلفه­های اصلی نشان داد که مقیاس صلاحیت­های حرفه­ای معلمان از 10 عامل شامل دانش،   اخلاق حرفه­ای، مدیریت کلاس درس، تدریس مؤثر، خلاقیت ونوآوری، همکاری و تعامل،   ارزشیابی از آموخته­ها، پژوهشگری، فناوری اطلاعات و توسعه حرفه­ای تشکیل شده است و نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از برازش   مناسب عامل­ها با داده­ها بود. آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه بالاتر از 60/0 و برای کل مقیاس 97/0 بدست آمد. بر   اساس نتایج حاصله می­توان از مقیاس   صلاحیت­های حرفه­ای معلمان به عنوان ابزاری معتبر برای   سنجش صلاحیت­های حرفه­ای معلمان   استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • m k 1
  • m k 2
  • m a 3
1 f
2 s
3 i
چکیده [English]

س