ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار مدیریت عواطف و احساسات در بین کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌سنجی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر ویژگی روان­سنجی ابزار مدیریت عواطف و احساسات   در کودکان را مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه آماری257 نفر از فراگیران مراجعه به مرکز فراموز پهنه جنوب   در مقطع ابتدایی بوده که 10% از حجم جامعه (مراجعین کل) را شامل می‌شود. داده‌ها   با استفاده تحلیل عاملی اکتشافی (چرخش واریماکس) و آلفای کرونباخ با نرم‌افزار SPSS-24 و   حداکثر درست‌نمایی با نرم‌افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد KMO=0.779، آزمون کرویت بارتلت با تقریب کای اسکوئر 917/585 و ارزش‌ویژه   اولیه برای هر سه عامل بزرگتر از 1 حاصل شد. در مدل ارائه شده، RMSEA=0.12، df=51، CFI=0.93، NFI=0.90، RFI=0.87، IFI=0.93 مناسب گزارش شد. مقدار آلفا برای عامل اول 738/0، عامل دوم 823/0   و عامل سوم 820/0 و پایایی کلی پرسشنامه نیز 847/0 بدست آمد. در مجموع پرسشنامه   از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

نویسنده [English]

  • س س
س