هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه رشدخودمختاری آیووا براساس مدل‌های چندارزشی نظریه پاسخ-سوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (البرز)، دانشکده روان شناسی

2 دکترای سنجش و اندازگیری، استادیار در دانشکده روان شناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی وبررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه   رشد خودمختاری آیووا بر اساس مدل های اندازه گیری نظریه کلاسیک و پاسخ‌سوال می باشد.   ابزار مذکور روی 1000 دانشجوی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری صورت گرفت که   به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای تحلیل داده‌ها آلفای   کرونباخ، ضریب پایایی تتا، ضریب پایایی امگا، تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی،رتبه   درصدی،نمرات Z و   T، استفاده قرارگرفته   است.شایان ذکراست در این پژوهش از سه نرم افزار SPSS، Amos، Multilog، به کاررفته اند.پایایی پرسش‌نامه با استفاده   از آلفای کرومباخ 99/0 گزارش شد. برای مقیاس وابستگی متقابل 94/0، استقلال عاطفی   والدین 95/0، مدیریت زمان 96/0، مدیریت مالی96/0، استقلال عاطفی همسالان 96/0 و جابجایی   95/0بدست آمدو در بخش تحلیل عاملی تأییدی میزانRMSEA 0/078و پایایی   موضعی طبق نظریه پاسخ سوال 0/96 اکتساب شد.بنابراین هنجاریابی و بررسی ویژگی های   روانسنجی پرسشنامه مذکور بر اساس نظریه کلاسیک و پاسخ سوال مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • بب ب 1
  • ب ب 2
1 ص
2 ب