رابطه سرمایه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف   پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران   مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود.  روش   پژوهش توصیفی  همبستگی می باشد. از   بین  کلیه دبیران دبیرستان های  مقطع متوسطه شهرستان بوکان   درسالتحصیلی1392-1391 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  تعداد 112نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل   پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز(2007)، پرسشنامه  باورهای انگیزشی (MSLQ)   وپرسشنامه  عملکرد آموزشی دبیران است.   برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی
  گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرضیات   اصلی تحقیق رابطه مثبت معنی داری وجود داشت ونیز بین مؤلفه های سرمایه روان شناختی   با باورهای انگیزشی و عملکرد آموزشی دبیران رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد، همچنین بین
  مؤلفه های باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران نیز رابطه مثبت معنی داری وجود   دارد. بر اساس مقایسه دو گروه مستقل جنسیت با متغیرهای اصلی تحقیق فقط با متغیر باورهای   انگیزشی تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین از بین مؤلفه های پژوهش فقط مؤلفه انگیزش   درونی و امیدواری پیش بینی کننده عملکرد آموزشی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ب

نویسندگان [English]

  • ب ب 1
  • ب ب 2
  • ب ب 3
  • ب ب 4
2 ل
3 ب
4 ب