رواسازی و پایاسازی پرسشنامۀ منطقی- تجربی (REI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، رواسازی و پایاسازی برگردان فارسی   پرسشنامة منطقی- تجربی بود. در این پژوهش، 560 دانشجوی مرد و زن دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی   و دانشگاه سما واحد رودهن سال تحصیلی 95-1394 به روش خوشه‌ای‌چند‌مرحله‌ای   انتخاب شدند و پرسشنامة منطقی- تجربی را تکمیل نمودند. برای   بررسی روایی ملاکی پرسشنامة منطقی- تجربی از دو پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصیت و   پرسشنامة راهبردهای مقابله با استرس استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش   تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده ‌شد و از پرسشنامة منطقی- تجربی،   سه مؤلفة درگیری‌منطقی، توانایی‌تجربی، توانایی‌منطقی استخراج گردید. پایایی به   روش همسانی درونی برای برای سه مؤلفة درگیری‌منطقی، توانایی‌تجربی، توانایی‌منطقی   به ترتیب 0.719، 0.707، و 0.663 به دست آمد. با توجه به یافته ها، پرسشنامة   منطقی- تجربی برای سنجش میزان کاربست سبک تفکر منطقی- تحلیلی و تجری- شهودی   افراد، در بین دانشجویان ایرانی دارای روایی و پایایی لازم تشخیص‌داده شد.   همچنین، همبستگی نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصیت، و   پرسشنامة راهبردهای مقابله با استرس نشان داد که مؤلفة درگیری منطقی با عامل   روان‌رنجور‌خویی و سبک مقابله‌ای هیجان مدار رابطة منفی و با گشودگی، وظیفه   شناسی، توافق‌پذیری، برونگرایی ‌و‌ سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار رابطة مثبت داشت.   مؤلفة توانایی‌منطقی با روان‌رنجور‌خویی، و سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار رابطة منفی   داشت و با گشودگی، وظیفه‌شناسی، توافق‌پذیری، و سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار رابطة   مثبت داشت و با برونگرایی رابطه‌ای نداشت. مؤلفة توانایی‌تجربی با هیچیک از صفات   بزرگ شخصیت، و سبک‌های مقابله‌ای رابطه‌ای نشان نداد. این سه مؤلفه با سبک   مقابله‌ای هیجان‌مدار رابطه‌ای نداشتند. مؤلفة توانایی‌منطقی با توانایی‌تجربی   هیچ رابطه‌ای نداشت ولی با درگیری‌منطقی رابطة مثبت داشت. مؤلفة توانایی‌تجربی   نیز با درگیری‌منطقی رابطة معناداری نداشت و این‌، به معنی استقلال این دو سبک تفکر از همدیگر است.‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
1 1
2 1
چکیده [English]

1