ویژگی های روان سنجی سیاهه رفتاری کودکان و رابطه آن با نشانه های مرضی کودکان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی (روان سنجی) دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی   ویژگی های روانسنجی سیاهه رفتاری کودکان   آیبرگ و رابطه آن با نشانه مرضی کودکان csi4 در   کودکان 6 تا 12 سال  شهر تهران که در سال   96-97 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند بر روی حجم نمونه  384 نفر ،شامل 183 نفر دختر و 201 نفر پسر   اجرا شد . قبل از اجرای تحلیل عاملی کفایت نمونه برداری با استفاده از اندازه KMOو نیز فرض صفر مبتنی بر درست بودن ماتریس همسانی   در جامعه به وسیله آزمون کرویت بارتلت ,به اثبات رسید اجرای تحلیل عاملی توجیه   پذیر است . برای پاسخ به این سوال که آیا ابزار مورد پژوهش از اعتبار کافی برخوردار   است ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ؛ضریب اعتبار آزمون برابر با 0.97 بدست آمد که نشان می دهد آزمون از اعتبار خوبی برخوردار است . بررسی روایی   سازه از طریق تحلیل مولفه های اصلی صورت گرفت که 6 عامل استخراج شد که به روی   هم  68.65 درصد کل واریانس متغیرها را   تبیین می کند. 6 عامل استخراج شده در نهایت نرم یابی درصدی برای پرسشنامه تهیه   شد و برای بررسی روایی   از همبستگی پیرسون csi4 استفاده شداست که نشان داد بین خرده مقیاس های   سیاهه رفتاری کودکان آیبرگ و csi4   رابطه وجود دارد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
1 1
2 1
چکیده [English]

1