بررسی نقش میانجی‌گری باورهای هیجانی و تنظیم هیجانی در ارتباط بین صفات تاریک با گرایشات شخصیتی دیگرآزار: مطالعه‌ای بر روی جمعیت بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و ترسیم مدل میانجی­گری باورهای هیجانی و   تنظیم هیجانی، بین صفات تاریک و گرایشات شخصیتی دیگرآزار بود. به این منظور، از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تعداد   439 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. سپس پرسش­نامه صفات سه­گانه تاریک، باورهای هیجانی و تنظیم   هیجانی و گرایشات شخصیتی دیگرآزار بین شرکت­کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ   دهند. داده­های جمع­آوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش، با استفاده از شاخص­های   توصیفی، همبستگی، تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند.   نتایج نشان داد که همبستگی مثبت   معناداری بین باورهای هیجانی منفی با گرایشات   شخصیتی دیگرآزار و همچنین همبستگی مثبت میان صفت ماکیاولیسم و   شخصیت دیگرآزار وجود دارد (05/0P<). اما رابطه   بین صفت جامعه ستیزی با مولفه­های شخصیت دیگرآزار معنادار نبود (05/0P>). همچنین الگوی مدل­یابی تحلیل مسیر   نشان دهنده نقش میانجی­گری باور هیجانی از دست دادن کنترل در ارتباط بین  ماکیاولیسم با صفت دیگرآزار بود. نتایج از   این فرضیه حمایت کرد که صفات تاریک موجب گرایشات شخصیتی نابهنجار می­شود و   باورهای هیجانی منفی می­تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسنده [English]

  • 1 1
1
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1