ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، واحد تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ   باج‌گیری عاطفی   در روابط عاشقانه صورت گرفته است. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل   کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران است که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بوده‌اند.از میان جامعۀ آماری یادشده   400 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا از بین   کلیۀ دانشگاه‌های شهر تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34 به‌صورت تصادفی   انتخاب و در این میان کلیۀ دانشجویان 10 کلاس به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس   مورد نمونه‌گیری قرار گرفتند. افراد گروه نمونه با استفاده از ابزارهای پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفتند.   ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ باج‌گیری عاطفی و پرسش‌نامه‌های   نشانگان عشق و ضربۀ عشق است. داده­های پژوهش بر اساس روش لوپ، تحلیل عاملی   تأییدی، شواهد همگرا و بازآزمایی تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس تحلیل‌های آماری، فرضیۀ پژوهشگر مبنی بر سه عاملی بودن پرسش‌نامه باج‌گیری عاطفی   شامل احساس ترس، احساس تعهد و احساس گناه تأیید می‌شود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
  • 1 1 3
1 1
2 1
3 1
چکیده [English]

1