ویژگی های روان‌سنجی مقیاس عادت های مطالعه در دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

 

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های روان­سنجی   پرسشنامه عادت های مطالعه در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شده است، روش تحقیق از توصیفی   – اکتشافی بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 8   شهر تهران بوده است که 500 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان   نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه
  عادت های مطالعه پالسانی و شارما(PSSHI)   استفاده شده است. برای بررسی سوالات تحقیق از روایی سازه ای، ضریب آلفای   کرونباخ، عامل یابی محورهای اصلی (PAF) با چرخش واریماکس،   تحلیل عاملی تاییدی و نمرات استاندارد T استفاده شد. مقدار  شاخص KMO برابر با 816/0 بدست آمد و کفایت نمونه   برداری را تایید کردکه نشان
  می دهد برای تحلیل عاملی مفیدوقابل قبول می باشد. نتایج تحقیق نشان داد   پرسشنامه عادت های   مطالعه دارای 8 عامل می باشد که این هشت عامل مجموعاً 037/64 درصد از   واریانس کل عادت های   مطالعه دانش آموزان را تبیین می‌کند به این صورت که عامل اول 885/9 درصد، عامل دوم 188/9 درصد، عامل سوم 602/8 درصد، عامل چهارم   787/7 درصد، عامل پنجم 609/7 درصد، عامل ششم 390/7 درصد،، عامل هفتم 042/7 درصد   و عامل هشتم 534/6 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. براساس نتایج حاصل از تحقیق روایی   سازه ای پرسشنامه عادتهای مطالعه در بین دانش آموزان دختر مناسب و قابل قبول می   باشد. ضریب   اعتبار کل  مقیاس PSSHI 768/0 و برای   عامل اول تا هشتم به ترتیب 779/0، 771/0، 828/0، 828، 953/0، 907/0، 773/0،  738/ و 768/0 بدست آمد. نتایج   حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که متغیرهای در نظر گرفته شده برای هر   مولفه دارای بارعاملی مناسب (بالاتر از 40/0) بوده است. همچنین مقیاس PSSHI دارای یک نرم   مناسب می باشد براساس نمره  t   با میانگین 50 و انحراف معیار 10 می باشد. بنابراین می توان گفت مقیاس PSSHI دارای یک ساختار عاملی مناسب با در نظر   گرفتن 8 عامل و همچنینی دارای روایی، پایایی و نمره هنجار قابل قبول در بین دانش   اموزان دختر مقطه متوسطه می باشد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
  • 1 1 3
  • 1 1 3
1 1
2 1
3 1
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1