بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمده­ای   است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند. از این رو هدف پژوهش حاضر اعتباریابی   پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی بود. این مطالعه به صورت توصیفی در بین   کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور انجام شد. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی   269 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش   حاضر پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ (2007) بود که ده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی روایی صوری و   محتوایی پرسشنامه را تأئید نمودند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی برای   اعتباریابی پرسشنامه استفاده شد که نتیجه آزمون KMO برابر با 919/0  به دست   آمد و آزمون کرویت بارتلت نیز از نظر آماری معنی دار بود(0001>P،    248/2295= Chi-square).   در نهایت تحلیل عاملی مرحله دوم نیز نتایج تحلیل عاملی   اکتشافی را مورد تأئید قرار داد. ابزار
  اندازه­گیری مورد استفاده با 18 گویه در مقیاس 5 ارزشی لیکرت از اعتبار و پایایی   لازم در جامعه ورزشی برخوردار است. این پرسشنامه ابزار مناسبی برای اندازه­گیری   چهار بُعد هوش فرهنگی که شامل هوش فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفالری  در بین کارکنان ورزشی می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
  • 1 1 3
1 1
2 1
3 1
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1