بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی تربیتی واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

این پژوهش با هدف روان­سنجی   پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در دانش آموزان متوسطه دوم انجام شد. روش پژوهش   توصیفی از نوع همبستگی و آزمون سازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل
  دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در مقطع متوسطه   دوم شامل پایه های دهم، یازدهم و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 1397-1396به تعداد   36405 نفر بود. از حامعه آماری فوق  نمونه ای به حجم1200
  دانش   آموز، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و   پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از   آمارتوصیفی (اندازه گیری میانگین، انحراف معیارمتغیرها، جداول، آزمون  tو z)، تحلیل عامل تاییدی و روش های متعارف آزمون سازی تعیین روایی،   پایایی و جداول نرم استفاده شد.  ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس (796/0) و   خرده مقیاس­های رفتاری (582/0)، عاطفی (705/0) و شناختی   (720/0) از پایایی خوبی برخوردار بوده همچنین مقیاس، همسانی درونی قابل قبولی   داشته است.. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد ساختار پرسشنامه برازش قابل   قبولی با داده ها داشته و همه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید نموده است.:   لذا می توان بیان داشت نسخه فارسی مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز، خصوصیات   روانسنجی رضایت بخشی در جامعه ایران را دارد و در موقعیتهای مختلف تربیتی و   پژوهشی قابل استفاده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
  • 1 1 3
1 1
2 1
3 1
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1