مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی

2 گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه­های   روان­سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته (NPI-40، راسکین و تری، 1988) در بین گروهی از زوجین   ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 100   زوج (100 مرد و 100 زن) به سیاهة شخصیت خودشیفته (NPI-40)، پرسشنامة تعارض زناشویی (MCQ، ثنایی و   براتی، 1379) و پرسشنامة   دلزدگی زناشویی (MBQ، پانیز، 1996) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته برای زوجین از   روش­ آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب   آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته برای زوجین،   ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی نسخة فارسی سیاهة   شخصیت خودشیفته برای زوجین با ابعاد مختلف تعارض زناشویی و دلزدگی زناشویی گزارش   شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که نسخة هفت عاملی نسخة فارسی سیاهة شخصیت   خودشیفته شامل اقتدار، خودبسندگی، برتری­جویی، تکبر(نخوت)،   خودنمایی، استحقاق(محق بودن) و استثمار(بهره­کشی)، پس از ایجاد کواریانس   بین    باقیمانده­های خطا برای زوج ماده­های   عوامل چندگانه با داده­ها برازش   مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین عامل­های   خودشیفتگی با تعارض زناشویی و دلزدگی زناشویی، به طور تجربی از روایی سازة نسخة   فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته برای زوجین حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی   عامل­های برتری­جویی، غرور، اقتدار، محق بودن، بهره­کشی، خودبسندگی و خودنمایی   به ترتیب برابر با 83/0، 75/0، 72/0، 69/0، 65/0، 61/0 و 71/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج   مطالعة حاضر نشان داد که نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته برای سنجش سازة   چندبُعدی خودشیفتگی در بین زوجین ایرانی ابزاری روا و پایا   است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2
  • 1 1 3
  • 1 1 2
  • 1 1 4
1 1
3 1
4 1
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1