بررسی شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه ساختار هدفی کلاس و ارتباط آن با هیجان های تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف   پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه ساختار هدفی کلاس و ارتباط آن   با هیجان های تحصیلی دانش آموزان است. این پرسشنامه توسط  میدگلی و همکاران (2000)  ساخته شده است. به همین منظور به طور تصادفی   400 دانش آموز دختر و پسر از بین دبیرستان­های استان کهگیلویه و بویراحمد،   انتخاب شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین   روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و    تاییدی استفاده شد. همسو با نتایج پژوهش میدگلی و همکاران(2000) مطالعه   حاضر نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب   آلفای کرانباخ در زیر مقیاس­های آن بین 79/0 تا 90/0 است. همچنین نتایج تحلیل   عاملی اکتشافی و  تاییدی مؤید آن است که   ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی   برازش، مدل را تایید می­کنند. همچنین نتایج نشان داد ساختار هدفی تبحری و ساختار   هدفی عملکردی- رویکردی با هیجان های مثبت(لذت از کلاس و امیدواری در کلاس) رابطه   مثبت و معنادار وجود دارد. ساختار تبحری با هیجانهای منفی(خستگی از کلاس و   اضطراب در کلاس)، رابطه منفی دارد درحالیکه رابطه بین ساختار هدفی عملکردی-   رویکردی و هیجان های منفی معنادار نبوده است. علاوه براین، ساختار هدفی   عملکردی-اجتنابی با هیجان های منفی رابطه مثبت و با هیجان های مثبت رابطه منفی   دارد.   بنابراین،این پرسشنامه می­تواند   ابزار مناسبی برای ارزیابی  ادراک  دانش­آموزان از ساختار هدفی کلاس  باشد و ساختار هدفی کلاس در چگونگی هیجان های   دانش آموزان نقش اثرگذاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

w

نویسندگان [English]

  • ب ب 1
  • 1 1 2
1 1
2 1
چکیده [English]

w

کلیدواژه‌ها [English]

  • w