بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (البرز).

2 دکتری سنجش و اندازه گیری، استادیار دانشکده روان شناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی

3 دکتری روانشناسی بالینی، استادیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد البرز .

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ویژگی­های روان­سنجی   پرسشنامه انگیزه درونی (IMI)  انجام شد.   بدین منظور 1000 نمونه از مردم شهر تهران با روش نمونه­گیری   خوشه­ا­ی چند مرحله­ای انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع روان­سنجی و براساس   رویکردهای کلاسیک اندازه­گیری (CTT) و مدل­های پاسخ سوال (IRT) انجام شد و به   منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از ضرایب پایایی، تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی و مدل پاسخ رتبه­ای (GRM) و شاخص­های   ارزیابی برازش کلی مدل تحلیل عاملی تأییدی سلسله مراتبی RMSEA، GFI، AGFI،  NFI و CFI استفاده شد.  برآورد   پارامترهای مدل GRM مبتنی بر IRT، نشان دهنده اعتبار سازه­ای   پرسشنامه انگیزه درونی است. ضریب پایایی کل پرسشنامه انگیزه درونی با استفاده از   آلفای­کرونباخ 86/0 محاسبه شد. بنابراین براساس یافته­های پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود   که پرسشنامه انگیزه درونی به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش­های روانی و تربیتی   مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • n h 1
  • m g 2
  • ض ض 3
1 alborz
2 u
3 q
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض