نقش گرایش‌های شخصیتی نیمه‌ بالینی تاریک در شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی زنان و مردان: مطالعه مبتنی بر معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و ترسیم مدل تحلیل مسیر متغیرهای صفات تاریک بر هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی بود. به این منظور، از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تعداد 421 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. سپس پرسش­نامه صفات سه­گانه تاریک، هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی بین شرکت­کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. داده­های جمع­آوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش، با استفاده از شاخص­های توصیفی، همبستگی، تحلیل مسیر و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین ماکیاولیسم با شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی (05/0P<) وجود دارد. بین صفت پیسکوپاتی با شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی رابطه منفی معناداری به دست آمد (05/0P<). همچنین الگوی مدل­یابی تحلیل مسیر نشان دهنده اثر مثبت صفت ماکیاولیسم بر شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی و همچنین صفت پیسکوپاتی اثر منفی بر شناخت اخلاقی و هویت اخلاقی بود. نتایج نشان داد که بین دو گروه جنسیتی در این ابعاد تفاوت معناداری وجود ندارد. در مجموع، نتایج از این فرضیه حمایت کرد که صفات تاریک موجب گرایشات منفی اخلاقی در افراد با تمایلات پیسکوپاتیک می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ب ب 2
1 ض
2 ض
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض