تحلیل روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روان­سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری   تحصیلی (ACS؛ فارنسه، ترامانتانو،فیدا و پاسیلوا،   2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام   شد. در مطالعه همبستگی حاضر 200 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری (100 پسر و 100   دختر) به مقیاس فریبکاری تحصیلی و نسخة تجدید نظر شدة هدف پیشرفت (AGQ-R، الیوت و مورایاما، 2008) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی   مقیاس فریبکاری تحصیلی از روش­ آماری تحلیل عامل تأییدی و به منظور بررسی همسانی   درونی مقیاس فریبکاری تحصیلی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به   منظور مطالعه روایی سازة مقیاس فریبکاری تحصیلی، ضریب همبستگی بین جهت­گیری­های   هدفی با فریبکاری تحصیلی گزارش شد. نتایج تحلیل   عاملی تاییدی بر پایة نرم­افزار AMOS نشان داد که در   نمونة دانشجویان ایرانی ساختار دوبُعدی مقیاس فریبکاری تحصیلی شامل کمک­های   غیرمجاز و سرقت ادبی با   داده­ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به   همبستگی بین جهت­گیری­های هدفی با فریبکاری تحصیلی به طور تجربی از روایی سازة مقیاس فریبکاری تحصیلی   حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی مقیاس فریبکاری تحصیلی برای زیرمقیاس­های   کمک­های غیرمجاز و سرقت ادبی به ترتیب برابر با 90/0 و 85/0 به دست آمد در مجموع،نتایج مطالعة حاضر نشان داد که مقیاس   فریبکاری تحصیلی برای سنجش رفتارهای فریبکارانة   تحصیلی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ض ض 1
  • ب ب 2
2 ی
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض