ساخت و بررسی ویژگی‌های روان ‌سنجی پرسشنامه ریسک‌پذیری در ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری، مشاوره دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

3 کارشناسی ارشد روان سنجی

چکیده

انتخاب همسر چه برای مرد   و چه برای زن یک مرحله جدید و سرنوشت ساز است، بنابراین در این مورد نباید سطحی   عمل نمود بلکه دقت و توجه عمیق و مشورت و بررسی‌های دقیق لازم است. هدف این پژوهش اعتباریابی پرسشنامه دوازده مولفه‎‌ای ساموئل گلدینگ به منظور اندازه گیری ریسک‌پذیری در   ازدواج بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زوجین شهر   تهران،300 نفر(150 زن و150مرد) به‌عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری دردسترس که به   کلینیک رجوع کرده کردند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود   از پرسشنامه   دوازده مولفه‌ای ساموئل گلدینگ به منظور اندازه گیری ریسک‌پذیری در ازدواج.   اعتبار پرسشنامه‌ با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از تحلیل   عاملی اکتشافی (با روش مولفه‌های اصلی و چرخش واریماکس) و تحلیل عاملی تاییدی   انجام گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی دوازده مولفه آسیب‌‌های قبل ازدواج   (93/0=α)،   بی‌ثباتی الگوی ازدواج (83/0=α)، ازدواج فرار از سیستم اصلی (82/0=α)،   تفاوت اصلی زوجین(85/0=α)، آسیب‌های احتمالی مراسم ازدواج (80/0=α)،   عوامل وابسته‌ساز به خانواده اصلی(77/0=α)، وجود عناصر مشکل‌ساز در ازدواج (77/0=α)،   تجربه ناایمنی‌های قبل ازدواج (71/0=α)،     ازدواج عامل التیام‌بخش ازدواج (73/0=α)،   وجود اعضای دردسرساز در ازدواج (52/0=α)، محل اسکان و مسایل آن در ازدواج (58/0=α)   و وجود تفاوت‌های فردی (46/0=α) را نشان داد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی مدل دوازده عاملی را مورد تأیید قرار داد. آلفای کرونباخ کل 96/0 به دست آمد. نتایج نشان داد پرسشنامه حاضر برای   ارزیابی ریسک‌پذیری در ازدواج کیفیت روان سنجی دارد و می‌تواند در مطالعات و   موقعیت‌های مختلف استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
  • ب ب 3
1 ی
2 ی
3 ی
چکیده [English]

س

کلیدواژه‌ها [English]

  • س