ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در پژوهش حاضر به «ویژگی­های   روان­سنجی
  مقیاس­های رتبه­بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان   با اختلال طیف اتیسم» پرداخته شد و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین گردید که آیا   مقیاس­های رتبه­بندی طیف اتیسم در کودکان با اختلال طیف اتیسم دارای ویژگی­های   روان­سنجی مطلوب است؟ پژوهش حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه   تحقیق حاضر را تمامی کودکان با طیف اتیسم که به مراکز استثنایی و  بیمارستان­های شهر تهران رجوع کرده­اند،   تشکیل می­دهند. در این پژوهش با پیروی از روش نمونه­گیری هدفمند در دسترس تعداد   120 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند و از فرم کوتاه 2 تا 5 سال مقیاس­های رتبه­بندی   طیف اتیسم، استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوب در نسخه اصلی می­باشد.   در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که فرم کوتاه 2 تا 5 سال مقیاس­های رتبه­بندی   طیف اتیسم با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح   اسپیرمن- براون به ترتیب  73/0 و 79/0   بوده که نشان­دهنده تجانس درونی مطلوب است؛ همچنین، ضریب ثبات در پژوهش حاضر   82/0 به دست آمده که نشان­دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور       می­باشد. با استفاده از ضریب همبستگی   مشخص گردید که فرم کوتاه 2 تا 5 سال مقیاس­های رتبه­بندی طیف اتیسم با مقیاس   اتیسم بهر کودکان، 62/0 بوده که نشان­دهنده روایی همزمان از نوع ملاکی می­باشد.   به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی استفاده و مشخص گردید با توجه   به اینکه تمامی سؤالات با یکدیگر همپوشی بالایی دارد، می­توان مطرح نمود تمامی   15 سؤال مقیاس­های   رتبه­بندی طیف اتیسم را باید به­عنوان یک عامل در نظر گرفت. در نهایت، با استفاده از   مدل آماری t دو گروه مستقل مشخص شد که فرم کوتاه 2 تا 5 سال مقیاس رتبه­بندی طیف اتیسم دارای روایی افتراقی   بوده و می­تواند نشانگان کودکان اتیسم و کودکان هنجاری را تفکیک کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ص

نویسندگان [English]

  • ب ب 1
  • ب ب 2
  • ی ی 3
1 ب
2 ی
3 ب
چکیده [English]

ص

کلیدواژه‌ها [English]

  • ص