بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

چکیده

هدف   پژوهش بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس راهبردهای مقابله­ای (فرایدنبرگ و لویس،   1993) در نوجوانان بود. این پژوهش بر اساس روش همبستگی صورت گرفت که در نمونه ای   به حجم 214 نفر از دانش آموزان دبیرستانی (99 پسر و 115 دختر) که با روش نمونه   گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا شد، ابزار پژوهش را دو پرسشنامه مقیاس   راهبردهای مقابله ای نوجوانان (ACS) و پرسشنامه سلامت عمومی ((GHQ  تشکیل داد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس   برابر با 88/0 بود. نتایج تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که   پرسشنامه از 14 عامل کمک طلبی، سرزنش خود، معنویت، دوستان، کاهش تنش، تفریحات   فیزیکی، حل مشکل، کنار نیامدن، نگرانی، تعلق، نادیده گرفتن، خودداری، کنار   گذاشتن مشکل، حمایت اجتماعی تشکیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی   وجود عوامل چهارده گانه را تأیید کرد، نتایج مقایسه مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم و   مدل تک عاملی برای بررسی ساختار عاملی مشخص کرد که مدل نخست با دو عامل مرتبه   یکم یعنی سبک های سازش یافته و سازش نایافته برازش بیشتری نسبت به مدل تک عاملی   دارد، همبستگی معنادار بین عوامل چهارده گانه با پرسشنامه سلامت عمومی، روایی   همگرای مقیاس راهبردهای مقابله ای را تایید کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای   مقابله­ای نوجوانان، این ابزار اعتمادپذیر و معتبر است و می تواند رفتارهای مقابله با مشکلات هیجانی نوجوانان جامعه ایرانی را بررسی کند، اما باید مطالعات آینده در جمعیت بالینی هم انجام گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ض

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
  • ی ی 3
چکیده [English]

ض

کلیدواژه‌ها [English]

  • ض